Zeker stemmen.
Voxwijzer is een gloednieuwe kieshulp voor de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei. Ontdek nu welke politieke partij jouw mening het best vertegenwoordigt:
1-uitbreiding-eu
1. Uitbreiding EU
Kandidaat-lidstaten mogen voorlopig niet toetreden tot de Europese Unie
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Toetreding kan alleen gebeuren als landen volledig voldoen aan de gestelde criteria. Het CDA wil geen toetreding van landen die onze kernwaarden niet onderschrijven. In dat licht is wat ons betreft een verdere uitbreiding van Europa de komende vijf jaar niet aan de orde."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"Hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. Vooral op het gebied van dierenwelzijn is dit pijnlijk duidelijk geworden. Al jaren heeft Europa geen wetten meer aangenomen om het immense dierenleed in de intensieve veehouderij tegen te gaan. Sterker nog: zelfs bestaande regels worden niet nageleefd. Europa is te snel uitgebreid met landen die daar niet klaar voor waren. We zijn tegen de toetreding van nieuwe lidstaten."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De komende tijd (tot minstens 2025) komen er geen nieuwe lidstaten bij. In elke lidstaat dienen de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten gewaarborgd te zijn. Momenteel voldoet geen enkel land dat EU-lidmaatschap heeft aangevraagd aan de strenge eisen die gesteld worden op het gebied van de rechtsstaat, democratie en vrije pers. Zolang dit het geval is, worden de gesprekken opgeschort."
VVD
"EU-uitbreiding is op dit moment niet aan de orde. Kandidaat-lidstaten moeten duurzaam voldoen aan alle toetredingscriteria, dat is op dit moment niet het geval. Daar wordt wat de VVD betreft niet mee gemarchandeerd."
50PLUS
"Geen enkel land meer bij de EU, zolang deze zich niet heeft gereorganiseerd en verbeterd door zich te focussen op drie kerntaken tot een Europa 2.0, opdat de Europeanen de EU weer beter gaan waarderen. Deze kerntaken zijn: Milieu-beleid, Economisch monetair-beleid en Buitengrensbeleid (grensbewaking en migratie)"
Geen van beide
VandeRegio & Piratenpartij
"We moeten de expansiedrang stoppen"
Oneens
de Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks vindt het vergroten van de Europese Unie niet een doel op zich. De uitbreiding heeft ook grenzen. Landen die mensenrechten schenden passen niet in onze Unie. Dat is ook waarom de Europese Unie de onderhandelingen met Turkije over toetreding stopzet. Maar landen op de Westelijke Balkan moeten nadrukkelijk wel de mogelijkheid krijgen om toe te treden tot de Europese Unie – mits zij voldoen aan de voorwaarden die voor alle landen gelden: democratie, de rechtsstaat en mensenrechten moeten zijn gewaarborgd. Wij geven steun aan bewegingen in die landen, die stappen zetten in de goede richting."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Volt is voor uitbreiding, maar die landen moeten dan wel aan onze strenge eisen voldoen. Zonder uitzonderingen. Zoals een onafhankelijke rechterlijke macht, vrije pers en hun financiën op orde."
2-handelsverdrag-ttip
2. Handelsverdrag TTIP
De onderhandelingen tussen de EU en de VS over het handelsverdrag TTIP moeten worden stopgezet
Wat vinden de partijen?
Eens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks is tegen het TTIP-verdrag zoals het voorlag, omdat het schadelijk is voor mens, dier en milieu en investeringsbescherming organiseert waarmee rijke investeerders staten kunnen aanklagen buiten de nationale rechtsgang om (https://groenlinks.nl/standpunten/vrijhandelsverdrag-eu-vs)."
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren wil geen vrijhandel ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid en privacy. De harmonisering van dat productstandaarden en veiligheidsvoorschriften zoals die voorzien waren in TTIP zouden hebben geleid tot verlaging van de Europese standaarden voor bijvoorbeeld milieu en dierenwelzijn."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"TTIP is vooral gunstig voor grote bedrijven die winst willen maken over de rug van mens, dier en milieu."
VandeRegio & Piratenpartij
"Vanwege de ISDS clausule"
50PLUS
"Er is nu veel onrust wegens gebrek aan goede informatie. Eerst de burgers goed informeren over de doelen en de wijze waarop de EU die wil bereiken."
Geen van beide
Oneens
CDA
"Het CDA betreurt het dat de TTIP-onderhandelingen momenteel stilliggen. Ook blijft het CDA voorstander van een ambiteus handelsverdrag met de Verenigde Staten, op voorwaarde dat deze voldoende rekening houden met de belangen van consumenten, werknemers en het milieu."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VVD
"Een handelsverdrag met de VS is belangrijk voor onze economie. "
3-europees-leger
3. Europees Leger
Er moet een Europees leger worden gevormd
Wat vinden de partijen?
Eens
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Volt wil dat er uiteindelijk een Europees leger komt. Samenwerken is niet alleen veel goedkoper, maar maakt Europa ook veiliger. "
Geen van beide
Oneens
CDA
"Het zou goed zijn als er in Europa meer wordt samengewerkt op het gebied van defensie en als er meer capaciteiten worden gedeeld. Het besluit om Nederlandse soldaten uit te sturen moet echter altijd een besluit blijven van de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
de Groenen
Geen toelichting gegeven.
Forum voor Demmocratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks is voor verregaande samenwerking en specialisatie van Europese legers, maar tegen één EU-leger: Door verregaande samenwerking en specialisatie worden de efficiency en inzetbaarheid van de legers van de EU-landen vergroot. De specialisatie van legers van EU-lidstaten is mogelijk door intensieve en meer geïntegreerde regionale samenwerking. Dit zal leiden tot verdere kostenbesparingen en innovatie."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De PvdD is tegen het oprichten van een Europees leger en een Europese politiemacht. Lidstaten hebben de exclusieve bevoegdheid tot het voeren van buitenlands beleid. We willen dat Nederland en niet Brussel gaat over de inzet van onze militairen."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP is tegen een Europees leger en tegen de Europese subsidies voor de wapenindustrie. Een beslissing van inzet van Nederlandse militairen moet altijd bij de Tweede Kamer liggen. En de SP wil geen wapenwedloop in de hand werken."
VandeRegio & Piratenpartij
"Huidige samenwerking is voldoende voor verdedigende taken. Tegen bemoeizuchtige buiten-Europese missies."
50PLUS
"De nationale legers moeten wel ééndrachtig samenwerken, maar Nederland bepaalt zelf of ons leger wordt ingezet en waarvoor."
VVD
"De VVD vindt defensiesamenwerking tussen Europese landen goed, maar is tegen een Europees leger. Daarnaast hebben we voor militaire defensiesamenwerking al de NAVO."
4-verbod-megastallen
4. Europees verbod megastallen
De Europese Unie moet een verbod op megastallen invoeren
Wat vinden de partijen?
Eens
de Groenen
Geen toelichting gegeven.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks wil dat industriële dierhouderijsystemen wordt uitgefaseerd. Ook wil GroenLinks een verbod op megastallen in de EU. Binnen tien jaar moet de veehouderij recht aan de natuurlijke behoeften van landbouwdieren, inclusief uitloop in de buitenlucht en schaduw doen. Koeien moeten kunnen grazen, kippen scharrelen, varkens wroeten. GroenLinks wil dat de EU veehouders steun biedt bij deze omschakeling."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De PvdD is tegen het oprichten van een Europees leger en een Europese politiemacht. Lidstaten hebben de exclusieve bevoegdheid tot het voeren van buitenlands beleid. We willen dat Nederland en niet Brussel gaat over de inzet van onze militairen."
SP
"Megastallen en andere vormen van intensieve, grootschalige veehouderij moeten op termijn verdwijnen uit de EU. De SP streeft naar de omschakeling naar kleinschalige, ecologische veehouderij met respect voor dieren – die geen machines zijn en meer dan een lap vlees – en passen het Europese landbouwbeleid daarop aan."
VandeRegio & Piratenpartij
"De vleessector moet een kleinere menselijke maat aannemen, zodat er mede een circulaire economie ontstaat"
50PLUS
"Er staan nu teveel intensieve veehouderijen in dichtbevolkte gebieden, waardoor er overlast aan stank en fijnstof is welkenadelig kunnen zijn voor de volksgezondheid. De Europese Unie moet meer nadruk leggen op gezond leven en gezond ouder (healthy aging) worden en 50PLUS wil dat stimuleren door de BTW op vers fruit, verse groenten, noten en brood te verlagen naar 0%"
Volt
"Volt wil veehouders stimuleren om te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. Het moet gaan om kwaliteit en niet om kwantiteit. Op de lange termijn wil Volt toewerken naar een verbod op megastallen."
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Oneens
CDA
"Ruimtelijke ordening is een bevoegdheid van de overheden in de lidstaten. Er bestaat bovendien geen eenduidige juridische defenitie van het begrip "megastal". In Nederland verbieden we megastallen niet omdat ze efficient zijn en daarom meer geld en aandacht kunnen besteden aan diervriendelijkheid."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VVD
"De VVD vindt het aan ondernemers zelf om een keuze te maken welke vorm van veehouderij het beste bij zijn of haar bedrijf past, waarbij regels op dierenwelzijn en diergezondheid leidend zijn."
5-co2-heffing-luchtvaart
5. CO2-heffing luchtvaart
Voor vluchten binnen Europa moet er een CO2-heffing komen
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Europa moet zich op mondiaal niveau inspannen om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart te verminderen. Een belasting op vliegtickets in alle Europese landen is een van de maatregelen waarmee Europa kan bijdragen aan een duurzame wereld."
de Groenen
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Een CO2-heffing is nodig om twee redenen: het halen van de klimaatdoelen en ervoor zorgen dat de kosten van het bestrijden van klimaatverandering eerlijk worden gedeeld. https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-lanceert-initiatiefwet-voor-co2-belasting"
Partij voor de Dieren
"We willen dat de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk stimuleert. Internationale treinverbindingen moeten goedkoper, sneller en comfortabeler worden dan vliegreizen: en daarmee een aantrekkelijkere keuze dan het vliegtuig."
SP
"De EU moet veel meer werk maken van vergroening van verkeer en vervoer. Op kerosine hoort, net als dat op andere brandstoffen het geval is, belasting geheven te worden. De SP wil meer goede treinverbindingen in Europa, als betaalbaar alternatief voor vliegen. De trein moet daarbij naar verhouding een stuk goedkoper worden."
VandeRegio & Piratenpartij
Geen toelichting gegeven.
Volt
"Vliegen is slecht voor het klimaat. Daarom wil Volt een goed en snel netwerk voor de trein in heel Europa en de vliegmaatschappijen aansporen om duurzamer te worden."
VVD
"De VVD vindt dat de luchtvaart eerlijk moet bijdragen aan het schoner doorgeven van Nederland. Het kabinet werkt op dit moment de invoering van een vliegbelasting uit."
50PLUS
"Zie verkiezingsprogramma 50PLUS, een boombelasting van € 5 per vliegticket geint door de lidstaat waar het vliegtuig landt of vertrekt. Met de opbrengst wordt een boom geplant om de CO2 uitstoot te kunnen compenseren."
Geen van beide
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Oneens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
6-auteursrechtenwet
6. Auteursrechtenwet
Artikel 13, dat online platforms verantwoordelijk houdt voor het weren van uploads die auteursrechtelijk materiaal bevatten, moet uit de nieuwe auteursrechtenwet geschrapt worden.
Wat vinden de partijen?
Eens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks vindt Artikel 13 een bedreiging voor de internetvrijheid. https://www.greens-efa.eu/en/article/press/eu-deal-on-copyright-a-blow-to-the-free-internet/"
Partij voor de Dieren
"Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. We willen netneutraliteit wettelijk garanderen"
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Artikel 13 kan leiden tot een vorm van censuur. De SP steunt wel de andere artikelen van de wet omdat bijvoorbeeld YouTube moet stoppen met geld verdienen over de rug van artiesten"
VandeRegio & Piratenpartij
"En artikel 11. Behoudt betekend vernietiging vrijheid van informatie."
Volt
"Volt wil een goede balans tussen de belangen van bedrijven, artiesten en consumenten. Artikel 13 is teveel gericht op de belangen van grote bedrijven, waardoor consumenten, artiesten en kleine bedrijven benadeeld worden."
VVD
"De VVD staat voor een vrij internet. Artikel 13 is in strijd met het vrije internet. Daarom is de VVD tegen."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Oneens
CDA
Muzikanten, journalisten en uitgevers verdienen een eerlijke vergoeding voor hun werk. Het CDA is daarom een voorstander van de nieuwe auteursrechtenwet, inclusief artikel 13. Wel moeten we ervoor waken dat bij de implementatie van artikel 13 de rechten van de gebruikers voldoende worden gerespecteerd."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
50PLUS
"Bedrijven zoals Facebook, Google, Twitter etc moeten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verspreiden of laten verspreiden van nepnieuws. Nepnieuws ontwricht onze samenleving omdat bijna niemand nog weet wat de waarheid is."
7-europese-belastingen
7. Europese belastingen
Er moeten Europese belastingen geïntroduceerd worden
Wat vinden de partijen?
Eens
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Volt wil dat grote bedrijven netjes meebetalen. Daarom wil Volt een belasting van minimaal 15% voor grote bedrijven. Om te voorkomen dat grote bedrijven de belasting omzeilen via de verschillende nationale belastingdiensten, moet dit Europees geregeld worden."
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Oneens
CDA
"Belasting is een zaak van de lidstaten. We willen geen directe belastingen van de EU voor burgers."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks is voorstander van een Europees minimumbelastingtarief voor bedrijfswinsten, maar is tegen belastingen voor burgers."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De bevoegdheid van nationale parlementen om namens het volk te besluiten over de inning en besteding van belastinggeld mag niet worden aangetast. De EU gaat wat ons betreft geen belastingen heffen, maar kan wel de katalysator zijn van groene belastingafspraken tussen en in lidstaten."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Belastingen zijn het belangrijkste middel voor nationale staten om de welvaart te verdelen. Europese belastingen die niet door de landen zelf geïnd kunnen worden, wijst de SP dan ook af."
VVD
"De VVD wil geen Europese belastingen."
50PLUS
"Nederland is een soeverein land en moet zelf belastingen innen en bepalen waar de opbrengsten aan worden besteed. Alle lidstaten moeten wel één gezamenlijke systeem van type belastingen invoeren, om ongewenste belastingontwijking van grote bedrijven te voorkomen. 50PLUS wil dat Europa Nederland gaat verbieden om een forfaitaire rendementsbelasting te heffen op rendement dat er niet is. Mensen met spaargeld betalen 4% belasting over hun spaargeld terwijl de banken 0% rente betalen. Dit is een diefstalachtige belasting die indruist tegen de waarden en normen van de EU."
8-klimaatakkoord-Parijs
8. Klimaatakkoord Parijs
De Europese Unie moet de klimaatdoelen van Parijs halen
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"We willen dat Europa de klimaatdoelen van Parijs haalt. De gevolgen van klimaatverandering zijn overal ter wereld voelbaar en vragen om onmiddellijke actie. Dat moeten we samen doen in Europa. Echte bescherming kunnen we alleen creëren door klimaatverandering tegen te gaan."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks is voorstander van de klimaatdoelen van Parijs. Sterker nog: geen enkele euro die de EU uitgeeft mag in strijd zijn met deze doelen."
Partij voor de Dieren
"Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de toekomst van onze aarde. Om de aarde leefbaar te houden moeten de veranderingen van het klimaat en de vervuiling van het milieu zo snel mogelijk stoppen."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
"De EU en NL moet zorgen voor constitent en afgestemd beleid; wil haar meerderheid iets, zoals “Parijs”, dan moet ze helder zijn. Halfslachtig optreden vernietigd het draagvlak en geloofwaardigheid. “Parijs” verlangt een planeet-breede radicale aanpak."
Volt
"Volt is blij met het Klimaatakkoord van Parijs. Volt wil de afspraken zelfs verder aanscherpen om te zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius blijft."
VVD
"De VVD wil Nederland schoon doorgeven. Dit moet wel behapbaar en betaalbaar gebeuren."
50PLUS
"Dit is afgesproken en daar moeten we ons aan houden. Als de EU milieuvriendelijke technieken heeft ontwikkeld, kunnen deze worden geëxporteerd naar zeer vervuilende regio’s in de wereld om de CO2 uitstoot te beperken waar dit harder nodig is."
Geen van beide
Oneens
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
9-verdelen-asielzoekers
9. Verdelen asielzoekers
Indien een lidstaat weigert een door de EU bepaald aantal asielzoekers op te nemen, moeten er sancties volgen
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Als er afspraken op EU-niveau gemaakt worden met betrekking tot solidariteit tussen lidstaten voor de opvang van asielzoekers, dan moet men zich hier aan houden. Solidariteit is tweerichtingsverkeer en werkt niet als een land zich alleen aan afspraken houdt als het goed uitkomt."
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks wil dat de EU ruimhartig kwetsbare vluchtelingen uitnodigt, die nu nog worden opgevangen in de regio, uit voor hervestiging in de EU: tenminste 20 procent van de wereldwijde hervestigingsbehoefte, zoals ieder jaar ingeschat door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hierover komen wat GroenLinks betreft bindende afspraken voor alle EU-landen, met sancties voor lidstaten die zich niet aan de afspraken houden."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP vindt dat landen die niet hun eerlijke deel aan vluchtelingen opvangen gestraft mogen worden met een boete. Landen die wel meewerken aan opvang zouden daarvoor juist beloond moeten worden"
VandeRegio & Piratenpartij
"Het is de verantwoordelijkheid om samen de mensen voorzieningen te bieden, met in achtbeneming mensebrechten."
Volt
"Volt wil duidelijke eerlijke Europese afspraken over de opname van asielzoekers, waarbij ieder land zich aan de afspraken moet houden."
VVD
"Lidstaten houden zich aan afspraken. Zo bouwen we wederzijds vertrouwen op. Afspraak is afspraak."
50PLUS
"De samenwerking binnen de Eu is gebaseerd op menselijke normen en waarden om via economisch samenwerken voor iedereen vrede, welvaart, vrijheid, gezondheid en geluk te bereiken. Als lidstaten zich niet houden aan de afspraken dan moeten de subsidies worden opgeschort."
Geen van beide
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Oneens
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren pleit voor gedeelde solidariteit, maar de verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet in handen blijven van de individuele lidstaten en dus ook van Nederland."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
10-lobby-register
10. Lobby-register
Er moet een verplicht lobbyregister komen voor Europese bestuursorganen
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"We willen dat er transparant wordt gewerkt in Europa. Een lobbyregister helpt in het inzichtelijk maken van wie er in Brussel voor welke belangen opkomt."
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks wil één nieuw, verplicht, lobbyregister dat gaat gelden voor zowel het Europees Parlement, als de Europese Commissie als de Raad."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De banden tussen Brussel en het bedrijfsleven zijn veel te nauw. Lobbyisten van multinationals hebben een grote vinger in de pap, terwijl burgers grotendeels buitenspel staan. Veel lobbyactiviteiten vinden tersluiks plaats, waardoor democratische controle onmogelijk is. De Partij voor de Dieren wil dat Europa transparant en onafhankelijk van multinationals gaat opereren."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP wil dat de besluiten in Brussel transparanter worden. Alle Europese instellingen moeten in een register openbaar maken met wie ze hebben gesproken. Dit moet gelden voor alle politici en ambtenaren. De SP houdt zelf zo’n register al op de website bij."
VandeRegio & Piratenpartij
"Transparantie voorop"
Volt
"Volt wil een transparante EU. Iedereen moet kunnen zien met wie onze politici praten, wie er invloed uit probeert te oefenen, van wie ze geld krijgen en waar ze het geld aan uitgeven."
VVD
"De VVD is voorstander van meer transparantie. Een lobbyregister moet dan ook voor transparantie zorgen en niet een verkapte manier zijn om gesprekspartners te beperken."
50PLUS
"Dit bestaat al, maar het zou nog veel transparanter kunnen om iedereen duidelijk te informeren wie er in het Europees Parlement komt om voor sectoren invloed uit te oefenen."
Geen van beide
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Oneens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
11-nexit
11. Nexit
Nederland moet haar EU-lidmaatschap opzeggen
Wat vinden de partijen?
Eens
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting geschreven.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Geen van beide
VandeRegio & Piratenpartij
"Nederland moet kritisch zijn mbt de EU. Er zijn veel verbeterpunten. Maar we moeten ook de common sense van andere lidstaten gebruiken om de rariteiten van Nederland aan de kaak te stellen. Nederland is niet het beste jongentje van de klas. Een nexit is een keuze uit twee kwaden. Eigenlijk zouden we een Europese Unie van de Regio’s moeten worden."
Oneens
CDA
"Voor onze vrede, veiligheid en welvaart heeft Nederland een sterk Europa nodig. Alleen kunnen we het niet."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Wij kiezen voor een andere EU. Wij kiezen voor een Europa dat wel werkt voor mens en milieu. Een Unie die burgers beschermt tegen de grillen van globalisering. Een Unie die klimaatverandering effectief aanpakt. Die politieke vrijheid beschermt. En die zich wereldwijd inzet voor mensenrechten en vrede."
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren pleit niet voor een Nexit. We zijn voor Europese samenwerking die democratisch en controleerbaar is en waarin de stem van de burger wordt gehoord. Zo moet het burgers vrij staan om referenda-initiatieven te organiseren."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP is voor samenwerking, maar tegen een Europese superstaat. Een Nexit is niet de oplossing. De SP wil veel vrijere Europese samenwerking. Samenwerking op grensoverschrijdende thema’s, maar zelf de baas over bijvoorbeeld onze sociale voorzieningen, publieke sector en begroting. Landen moeten zelf kunnen bepalen op welke gebieden ze wel of niet samenwerken in de EU. Voor een vrijere Europese samenwerking is een verdragswijziging nodig. "
Volt
"Volt is tegen de Nexit. De EU zorgt voor een sterker Europa en dus een sterker Nederland."
VVD
Europese samenwerking heeft Nederland vrede en welvaart gebracht. De VVD vindt dat het EU-lidmaatschap in het Nederlands belang is en zal dit nooit op het spel zetten door te pleiten voor een Nexit.
50PLUS
"Dit bestaat al, maar het zou nog veel transparanter kunnen om iedereen duidelijk te informeren wie er in het Europees Parlement komt om voor sectoren invloed uit te oefenen."
12-europees-openbaar-ministerie
12. Europees Openbaar Ministerie
Er moet een Europees Openbaar Ministerie worden opgericht
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Een Europees Openbaar Ministerie is al in oprichting en het is belangrijk dat zoveel mogelijk landen hieraan meedoen. Het Europees OM gaat het systeem van nationale OM's niet vervangen. Integendeel, het CDA wil dat het Europees OM zich alleen richt op het bestrijden van fraude en corruptie met EU-gelden."
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Er is al een Europees Openbaar Ministerie. GroenLinks wil dat het takenpakket van het Europees Openbaar Ministerie wordt uitgebreid met andere zware, grensoverschrijdende delicten, zoals terrorisme. Dit moet gepaard gaan met stevig rechterlijk en parlementair toezicht en het verder harmoniseren van de rechten van verdachten. Advocaten krijgen vergelijkbare grensoverschrijdende bevoegdheden en faciliteiten als het EOM."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Internationale misdaad is beter georganiseerd dan onze internationale handhaving. Daar moeten wij wat aan doen. De nationale politie moet meer samenwerken met de politie uit andere landen. Ook moet de Europese politie, Europol, meer capaciteit krijgen."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
VandeRegio & Piratenpartij
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VVD
"Het EOM zal naar verwachting in 2021 operationeel worden. Nederland zal deelnemen aan het EOM. Wat de VVD betreft moet dit echter niet leiden tot een ongebreidelde uitbreiding van bevoegdheden van het EOM."
Oneens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Demoratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"Wij zijn geen voorstander van een Europees Openbaar Ministerie. Landen moeten zelf hun strafrecht kunnen bepalen en bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een liberaler drugsbeleid."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP is tegen de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie. Nederland heeft zijn eigen onderzoekscapaciteit hard nodig."
50PLUS
"Een Europees Openbaar Ministerie is nodig om onze veiligheid te kunnen garanderen en sneller criminelen te kunnen straffen die ook niet bij de grens stoppen."
13-abortus
13. Abortus
Abortus moet verboden worden door de Europese Unie
Wat vinden de partijen?
Eens
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"Het is niet aan de Europese Unie, maar aan de landen zelf om te beslissen over het recht op abortus. In Nederland vindt het CDA het belangrijk dat ongewenste zwangerschappen in de eerste plaats zoveel mogelijk worden voorkomen. Abortus kan niet als alternatief voor anticonceptie worden gezien. Dat betekent blijven investeren in voorlichting."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks vindt niet dat abortus verboden moet worden en is van mening dat de EU ontwikkelingsprogramma's moe financieren die veilige abortus mogelijk maken."
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige Nederlandse abortusregels. De keuzevrijheid van zwangere vrouwen moet gewaarborgd blijven."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Een Europees verbod staat haaks op de visie van de SP. De SP vindt dat Europa niet gaat over dit soort kwesties. In Nederland hebben wij een abortuswetgeving waar de SP achter staat. Een zorgvuldige uitvoering is daarbij van belang. Een verbod op abortus past niet bij het standpunt van de SP dat als er sprake is van goede voor- en nazorg de mogelijkheid tot een abortus open staat. "
VandeRegio & Piratenpartij
"Zelfbeschikking"
Volt
"Volt wil meer rechten voor vrouwen, dit betekent o.a. dat in de hele Europese Unie abortus moet worden toegestaan. "
VVD
"De VVD is geen voorstander van het verbieden van abortus."
50PLUS
"Een Europees Openbaar Ministerie is nodig om onze veiligheid te kunnen garanderen en sneller criminelen te kunnen straffen die ook niet bij de grens stoppen."
14-structuurfondsen
14. Structuurfonsen
Europese structuurfondsen moeten enkel steun geven aan de minder welvarende lidstaten in de EU
Wat vinden de partijen?
Eens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Met de structuurfondsen wil de EU de arme regio’s ondersteunen. In de praktijk blijkt dat dat niet effectief werkt, omdat het merendeel van die fondsen juist niet in de armste landen wordt besteed. Een groot deel daarvan komt terecht in de landen die het niet nodig hebben."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Partij voor de Dieren
"Met deze EU-subsidies wordt veel gefraudeerd. Dat leidt tot grote verspilling van belastinggeld. In 2017 betaalde Brussel maar liefst 3 miljard euro aan subsidies uit die achteraf onterecht bleken. Door de miljarden aan Europese structuurfondsen te schrappen, besparen we een derde op de EU-begroting. Landen hoeven hierdoor minder af te dragen aan Europa en kunnen dit geld zelf doeltreffender besteden, of doelgericht inzetten voor hulp aan minder welvarende lidstaten."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Volt
"Volt is voor een economisch sterk en solidair Europa. Investeren in economisch achtergestelde regio's zorgt voor een stabieler, sterker en welvarender Europa. Volt wil zich hier richten op regio’s en niet laten beperken tot de grenzen van lidstaten."
Oneens
CDA
"Bij structuurfondsen moet gekeken worden naar de welvaart op regionaal niveau en niet op nationaal niveau. Nederlandse regio´s en projecten moeten hier ook van kunnen blijven profiteren."
GroenLinks
"De EU moet solidair zijn met minder welvarende regio’s. GroenLinks wil dat cohesiebeleid en structuurfondsen zich concentreren op de minst welvarende regio’s in de minst welvarende landen van de EU en op grensoverschrijdende projecten."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
VandeRegio & Piratenpartij
"We moeten investeren in iedere regio en daarmee de levensstandaard verbeteren. Minder welvarende regio’s zullen meer ondersteuning nodig is."
VVD
"De VVD vindt dat er bezuinigd kan worden op de structuurfondsen. Zij vormen een grote post op de Europese begroting. Een deel van dit geld kan dan geïnvesteerd worden in de aanpak van bijvoorbeeld terrorisme en migratie."
50PLUS
"Ook welvarende lidstaten kunnen soms Europese subsidies goed gebruiken om hun ontwikkeling te versnellen, met name structuurfondsen voor innovatie waarbij de groep ouder dan 50 jaar voor de samenleving blijft behouden."
15-genetisch-gemodificeerde-organismen
15. Genetisch Gemodificeerde Organismen
De Europese Unie moet Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's) van de markt weren
Wat vinden de partijen?
Eens
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"De EU moet streven naar een landbouw die vrij is van transgenetische modificatie. GroenLinks wil dat cisgenetisch gemodificeerde gewassen worden streng getoetst."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"Gengewassen zijn slecht voor de bodem, zorgen voor meer gifgebruik in de landbouw en vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze maken boeren afhankelijk van multinationals als Monsanto/Bayer. De PvdD maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa."
SP
"Er komt wat de SP betreft een algeheel verbod in de EU op het invoeren van genetisch gemanipuleerde gewassen en andere organismen (GGO’s), waaronder ook genetisch gemanipuleerde dieren. Patenten op plantenrassen worden vooral gebruikt voor het vullen van de zakken van multinationals terwijl de risico’s voor de mensen en het milieu zijn. Dergelijke patenten moeten dan ook onmogelijk worden gemaakt. Landen behouden altijd de vrijheid om GGO’s te weren."
VandeRegio & Piratenpartij
"We moeten biodiversiteit waarborgen en een gewas-soort mag geen eigendom zijn"
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"De lidstaten moeten de bevoegdheid houden om zelf te bepalen of zij gmo-teelt toelaten op hun grondgebied. Het CDA wil dat lidstaten uitsluitend gmo-variëteiten mogen toestaan die veilig zijn voor milieu en voedsel."
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Volt staat positief tegenover onderzoek naar nieuwe producten die de voedselkwaliteit en opbrengst te verhogen. Deze producten moeten uitgebreid getest worden om er zeker van te zijn dat ze geen schade opleveren aan milieu en consument."
VVD
"De VVD is voorstander van innovaties op gebied van gewassenteelt en nieuwe veredelingstechnieken. "
50PLUS
"Om de wereld bevolking te kunnen voeden, zijn ggo's nodig zoals planten die tegen droogte of het optrekkend zeewater kunnen. Ook kunnen ggo's zozmedicijnen worden ontwikkeld dat ze als medicijn kunnen worden gebruikt in het kader van healthy aging."
16-referenda
16. Referenda
Belangrijke Europese onderwerpen moeten via referenda aan de burgers worden voorgelegd
Wat vinden de partijen?
Eens
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor de Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De stem van het volk klinkt onvoldoende door in de Europese besluitvorming. De PvdD wil een correctief bindend referendum houden bij verstrekkende besluiten. Bijvoorbeeld als er plannen zijn om bevoegdheden of macht over te dragen aan Brussel."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP wil belangrijke veranderingen via een nationaal referendum aan de Nederlanders voorleggen."
VandeRegio & Piratenpartij
"Meer inspraak en debat: meer draagvlak. Verantwoording eens in de 5 jaar is te weinig."
50PLUS
"Met de moderne middelen en het juiste systeem kunnen referenda de democratie dichterbij de mensen brengen. Het antwoord mag niet louter ja of nee zijn, maar door een aantal vragen te beantwoorden en deze antwoorden tezamen kunnen dan de uitkomst van het referendum zijn. 50PLUS is tegen referenda met alleen ja of nee, waarbij populisten te makkelijk hun stempel op de uitslag kunnen drukken."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Volt
"Volt wil dat mensen veel eerder in het process deel kunnen nemen aan de besluitvorming door digitale platforms en andere vormen van directe democratie. Daarnaast streeft Volt naar het hervormen van de Europese Unie voor meer democratie. Een referendum is vaak geen geschikt instrument om ingewikkelde onderwerpen mee te behandelen."
Oneens
CDA
"Referenda zijn geen goed idee. Ze vergroten en verscherpen de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat ze draagvlak voor een voorstel vergroten."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Veel onderwerpen zijn niet te vatten in een simpele ja-nee vraag zoals die bij referenda worden voorgelegd. Daarom is GroenLinks voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en posities centraal. Er wordt daarom een procedure ontwikkeld om deliberatieve democratie in te zetten. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van (directe) democratie, zeker op lokaal niveau."
VVD
"De VVD is voorstander van innovaties op gebied van gewassenteelt en nieuwe veredelingstechnieken. "
17-country-by-country-reporting
17. Country-by-country reporting
Internationale bedrijven moeten openbaar maken hoeveel belasting ze betalen in elk land waar ze actief zijn
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Het CDA vindt dat alle grote internationale bedrijven in het land waar ze actief zijn moeten aangeven hoeveel winst ze maken, hoeveel belasting ze betalen en hoeveel medewerkers ze hebben."
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks wil dat alle grote bedrijven (met een omzet van meer dan 40 miljoen euro) worden verplicht om in ieder land waar ze actief zijn publiekelijk te rapporteren over hun belastingafdrachten, economische activiteiten en subsidies."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"Belastingontwijking en -ontduiking moeten worden tegengegaan. We willen dat de EU bedrijven verplicht tot transparantie over de door hen betaalde belastingen. "
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Je bestrijdt belastingontwijking actief als je bedrijven verplicht te publiceren hoeveel belasting ze betalen in alle landen waar ze actief door."
VandeRegio & Piratenpartij
"Belasting zou gelijk moeten worden getrokken om oneerlijke concurrentie en constructies tegen te gaan."
Volt
"Volt vindt dat iedereen eerlijk moet meebetalen, ook de (grote) bedrijven. Nu spelen grote bedrijven landen tegen elkaar uit, waardoor ze bijna geen belasting betalen. Volt wil een Europese minimumbelasting van 15% en dat landen in het land betalen waar ze actief staan, niet waar hun brievenbus staat."
50PLUS
"Multinationals zijn belangrijk voor onze economie, maar als er te veel belasting wordt betaald door ontwijking, verliezen ze hun draagvlak in de samenleving. Als bedrijven gebruik maken van de geboden faciliteiten enwerknemers in een lidstaat, dan is het nodig voor de betaalbaarheid daarvan dat deze bedrijven ook een fair deel van de belasting betaalt."
Geen van beide
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
De Groenen
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
VVD
"Bedrijven moeten hun eerlijke deel aan belastingen betalen. Hiervoor worden maatregelen genomen. Belastingaangiftes zijn echter wel vertrouwelijk, zowel voor bedrijven als voor burgers. "
18-europol
18. Europol
Europol (een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie) moet ruimere bevoegdheden krijgen
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Om onze veiligheid te garanderen moeten lidstaten meer samenwerken. Europol speelt daar een cruciale rol in en moet daarom meer bevoegdheden krijgen."
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Europol en Eurojust krijgen wat GroenLinks betreft voldoende slagkracht om de strijd tegen het terrorisme te ondersteunen onder meer via het antiterrorisme centrum binnen Europol en het opzetten van gezamenlijke onderzoeksteams."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Volt
"Internationale misdaad is beter georganiseerd dan onze internationale handhaving. Daar moeten wij wat aan doen. De nationale politie moet meer samenwerken met de politie uit andere landen. De Europese politie, Europol, moet meer capaciteit krijgen om effectief te zijn."
VVD
"Om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken, is samenwerking in Europa nodig. Het gaat niet om overdracht van bevoegdheden."
50PLUS
"Op de moment werken de nationale veiligheidsdiensten nog te weinig samen. Als Europol meer bevoegdheden krijgt kan zij de samenwerking over de grenzen optimaliseren, waardoor onze veiligheid beter kan worden gegarandeerd."
Geen van beide
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
Partij voor de Dieren
"Lidstaten hebben de exclusieve bevoegdheid tot het voeren van buitenlands beleid. We willen de bevoegdheden van Europol niet verder uitbreiden."
SP
"Europol doet nuttig werk. Maar aan de oprichting van een echte Europese politiedienst (‘een Europese FBI’) hebben we geen behoefte. De SP vindt dat landen beter moeten samenwerken om criminelen en terroristen te kunnen pakken."
VandeRegio & Piratenpartij
"Bevoegdheden zijn momenteel afdoende."
19-artikel-7-procedure
19. Artikel 7
De artikel 7 procedure tegen Polen en Hongarije (die ertoe kan leiden dat deze lidstaten haar stemrecht in de Raad kwijtraken) moet stopgezet worden
Wat vinden de partijen?
Eens
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
"Deze procedure zou juridisch moeten verlopen en niet politiek. Dan is er een richtlijn nodig die de democratische rechtsstaat omschrijft, waaraan getoetst kan worden, met daarnaast een Europese garantie tot toegang Constitutineel Hof."
Geen van beide
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"Zowel Polen als Hongarije schenden de regels van de rechtsstaat. De artikel 7 procedure is daarom in gang gezet, want het schenden van de regels mag niet ongestraft gebeuren."
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini stelde vast dat in Hongarije de rechtsstaat en democratie wordt ondermijnd. GroenLinks vindt dat er een een lagere drempel moet komen voor het trapsgewijs inzetten van dialoog, waarschuwingen en sancties tegen lidstaten die grondrechten en democratische beginselen schenden, oftewel de Artikel 7 procedure."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De EU moet opkomen voor mensenrechten en fundamentele waarden als democratie, de rechtsstaat en persvrijheid. Lidstaten waar deze onder druk staan moeten ter verantwoording worden geroepen. "
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP steunt de artikel 7 procedure tegen Polen en Hongarije. Als alle landen erover eens zijn dat de rechtstaat in een land in gevaar is moet daartegen worden opgetreden. De artikel 7 procedure is daarin een heftig middel wat uiterst zorgvuldig toegepast dient te worden. Om dergelijke situaties te voorkomen in de toekomst zou de rechtstaat in alle landen jaarlijks getoetst moeten worden."
Volt
"Onafhankelijke rechtspraak en democratie zijn belangrijke Europese grondbeginselen. In heel Europa moeten burgers hierop kunnen vertrouwen."
VVD
"Wanneer in EU-lidstaten de democratische rechtsstaat onder druk staat, raakt dat ook andere lidstaten. Dat mag niet zonder gevolgen zijn."
50PLUS
"Polen en Hongarije tarten de vrijheden en de waarden en normen waar de samenwerking van de EU op is gebaseerd. Deze landen houden zich als lidstaat niet aan de afspraken en moeten worden gestraft. 50PLUS wil een uitbreiding van artikel 50 met duidelijk omschreven procedures over het uitstappen van lidstaten (bv Brexit), maar waarbij de EU ook een mogelijkheid heeft om lidstaten te royeren als lid."
20-strafrecht
20. Strafrecht
Er moet geen Europese regelgeving komen voor strafrecht
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Strafrecht is aan de lidstaten zelf en dat moet zo blijven."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Partij voor de Dieren
"Wij zijn geen voorstander van een Europees Openbaar Ministerie of Europees strafrecht. Landen moeten zelf hun strafrecht kunnen bepalen en bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een liberaler drugsbeleid."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP vindt dat landen volledig vrij moeten zijn om zelf het strafrecht te kunnen regelen. "
50PLUS
"Lidstaten zijn soeverein en moeten zelf hun strafrecht kunnen invullen. Europese samenwerking om criminaliteit aan te pakken is wel noodzakelijk."
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Volt
"Het huidige strafrechtsysteem gebaseerd op nationale wetten functioneert momenteel goed. Maar Volt wilt wel dat de Europese Unie Eurojust en Europol meer gaat ondersteunen, om op deze manier grensoverschrijdende criminaliteit sneller en effectiever aan te pakken in Europees samenwerkingsverband."
Oneens
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Er zijn al Europese regels als het gaat om strafrecht. Deze moeten oa ingezet worden om terrorisme te bestrijden."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VVD
"De VVD is voorstander van Europese samenwerking op het gebied van strafrecht, bijvoorbeeld voor terrorismebestrijding. Hieraan ligt Europese regelgeving ten grondslag."
VandeRegio & Piratenpartij
"In de Europese eenwording moeten we rechtszekerheid garanderen. Ieder individu moet weten wanneer die een strafbaar feit begaat, dus dan gelijk trekken door het vrije verkeer van mensen (Schengen)"
21-europese-minister-financiën
21. Europese minister Financiën
Er moet een Europese minister van Financiën komen
Wat vinden de partijen?
Eens
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Om de democratische besluitvorming te verbeteren zou de positie van eurogroepvoorzitter en Eurocommissaris voor de EMU samengevoegd moeten worden in een Europese Minister van Financiën onder controle van het Europees Parlement. "
Volt
"Om een goed economisch beleid voor de hele Europese unie uit te voeren is een Europese minister van financiën noodzakelijk. Dit zorgt voor meer transparantie en democratische verantwoording dan in het huidige systeem."
Geen van beide
De Groenen
"We sluiten het niet uit, maar het hoeft niet."
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
VandeRegio & Piratenpartij
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"De focus moet niet liggen op het creëren van nog meer Europese instituties, maar juist op verbeterde handhaving van bestaande regels voor de Europese financiële sector."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de DIeren
"Lidstaten houden volledige zeggenschap over hun eigen begrotingen. Er komt géén Europese Minister van Financiën. De bevoegdheid van nationale parlementen om namens het volk te besluiten over de inning en besteding van belastinggeld mag niet worden aangetast."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP wil juist dat de landen weer meer zeggenschap krijgen over hun begrotingsbeleid. Een Europese minister van Financiën die toeziet op nationale begrotingen en Europese belastingen verdeelt, wijst de SP daarom af."
VVD
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
50PLUS
"50PLUS wil een Eurocommissaris van financiën die de bevoegdheid heeft om te controleren en indien nodig kan handhaven als om te voorkomen dat sommige lidstaten teveel schulden maken en daardoor de andere lidstaten veel schade toebrengen. Als er een Monetaire Unie en een gezamenlijke munt, de Euro, is dan moet er ook centraal kunnen worden ingegrepen."
22-europese-arbeidsmarktautoriteit
22. Europese arbeidsmarktautoriteit
Er moet een Europese arbeidsmarktautoriteit komen die erop toeziet dat regels voor de arbeidsmarkt worden nageleefd
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Niet alle landen houden zich aan de regels die we met elkaar afspreken in Europa. Dat is een groot probleem en leidt vaak tot oneerlijke concurrentie. Een Europese arbeidsautoriteit met de juiste bevoegdheden kan veel ongemak en oneerlijkheid in de Europese markt aanpakken."
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Grensoverschrijdende malafide constructies moeten wat GroenLinks betreft worden aangepakt door de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit met het mandaat om grensoverschrijdende inspecties uit te voeren. Ook willen we dat de EU een minimumnorm voor het aantal inspecties in verhouding tot de beroepsbevolking stelt. Bedrijven die nationale arbeidswetgeving via grensoverschrijdende (schijn)constructies ontwijken, moeten op een zwarte lijst belanden."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Volt wil een gezamenlijke Europese arbeidsmarkt waarin de rechten van werknemers beschermd worden."
50PLUS
"Uiteraard is dit een bevoegdheid van de lidstaten, maar soms wordt er met steun van de overheid misbruik gemaakt van werknemers of arbeidsmigranten en dan moet er een orgaan zijn dat onafhankelijk kan ingrijpen."
Geen van beide
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
De Groenen
"De Europese Commissie ziet toe op het vrije verkeer van werknemers. Als de commissie op dit gebied ruimere bevoegdheden wenst sluiten we dat niet uit."
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
VandeRegio & Piratenpartij
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Oneens
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Partij voor de Dieren
"Regels voor de arbeidsmarkt verschillen per lidstaat. Het is dan ook aan de lidstaten zelf om erop toe te zien dat nationale regels betreffende arbeidsvoorwaarden worden nageleefd."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP is van mening dat samenwerking tussen de arbeidsautoriteiten van verschillende landen intensiever kan. Het oprichten van een nieuwe Europese organisatie is daarbij niet nodig."
VVD
"De VVD is voorstander van een Europese arbeidsmarktautoriteit die kan helpen bij de coördinatie tussen lidstaten op het nakomen van de regels op de arbeidsmarkt. Maar de handhaving op deze regels blijft echter de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf."
23-financiele-noodsteun
23. Financiële noodsteun
De Europese Unie moet noodsteun verlenen aan lidstaten in financiële problemen
Wat vinden de partijen?
Eens
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Het Europees Stabiliteitsmechanisme moet de mogelijkheid krijgen om een potentiële crisis met preventieve kredieten in een vroeg stadium in de kiem te smoren. Het Europees Parlement moet meer te zeggen krijgen over het Europees Stabiliteitsmechanisme, het fonds voor EU-landen in grote financiële nood. Naast economische moeten ook sociale overwegingen centraal komen te staan bij het bepalen van de voorwaarden voor deze financiële steun."
Partij voor de Dieren
"Lidstaten die dreigen te bezwijken onder hun schuldenlast krijgen hulp bij de wederopbouw van hun economie op een manier die te dragen is door de bevolking en niet destructief is voor dieren, natuur en milieu."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
"Solidariteitsprincipe"
Volt
"Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor hun economische activiteit en zelf verantwoordelijk voor hun schulden. Volt wil wel een Eurozone+ Budget, dat, als een staat dit zelf niet meer kan, garant staat voor doorbetaling van de noodzakelijke basisvoorzieningen."
50PLUS
"Als lidstaten in financiële problemen komen dan moet de EU ingrijpen en orde op zaken stellen om te voorkomen dat deze lidstaten de overige lidstaten schade aandoen en daarmee onze welvaart bedreigen."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Oneens
CDA
"We zijn als NL niet voor een schokfonds of een stabilisatiemechanisme. Wel denken we mee over een fonds ten behoeve van hervormingen, concurrentie en convergentie binnen het meerjarig financieel kader. Dit kan een goede bijdrage zijn om de Europese economie te stimuleren."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Wat de SP betreft verdwijnt het Europese reddingsfonds (ESM). Eurolanden in problemen kunnen rekenen op schuldverlichting indien blijkt dat hun schulden onhoudbaar zijn"
VVD
"Er zijn op dit moment geen lidstaten in financiële problemen. De EU hoeft dus ook geen steun te verlenen. "
24-pulskorvisserij
24. Pulskorvisserij
De Europese Unie moet pulskorvisserij verbieden
Wat vinden de partijen?
Eens
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"Pulsvisserij, waarbij bodemvissen met stroomstoten het visnet worden ingejaagd, is een dieronvriendelijke techniek die vissen ernstig kan verwonden. Zo is onder meer bewezen dat kabeljauwen hun rug breken door de stroomstoten."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
VandeRegio & Piratenpartij
"Er moet in samenspraak met de sector komen tot een afweging van de methode-bezwaren, de alternatieven en de doelen qua humaan vissen en duurzaamheid. Uiteindelijk kan dat tot een verbod leiden, maar zover zou het niet hoeven komen."
Oneens
CDA
"Europa moet deze innovatieve techniek snel weer toestaan. Vissers met deze slimme techniek ontzien de zeebodem, besparen veel brandstof en tasten het dierenwelzijn niet aan."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Om de mogelijke potentie van pulsvissen goed te kunnen beoordelen is er gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische neveneffecten nodig voordat de technologie volledig wordt toegestaan. Daarom moet pulsvissen beperkt worden toegelaten, zodat voldoende data kan worden verzameld voor grondig onderzoek."
Pvda
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP is zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt tegen een verbod op pulsvisserij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pulsvisserij een milieuvriendelijke vismethode is. Het CO2-gebruik en het brandstofgebruik van de schepen wordt flink teruggebracht. Pulsvisserij is aantoonbaar beter dan de bestaande vangstmethoden"
Volt
"Onderzoek naar duurzame manieren van vissen is nodig om te voorkomen dat ecosystemen worden beschadigd en vissoorten uitsterven."
VVD
"De VVD is van mening dat we dit soort innovaties juist moeten ondersteunen. Wij pleiten voor een hernieuwde legalisering van de pulsvisserij."
50PLUS
"Volgens onze informatie is pulsvissen een milieuvriendelijker vorm van vissen dan met sleepnetten. Het verbod is een politieke keuze die kennelijk niet gebaseerd is op de juiste feiten."
25-vetorecht-lidstaten
25. Vetorecht lidstaten
Het vetorecht van lidstaten moet afgeschaft worden
Wat vinden de partijen?
Eens
De Groenen
"Partijprogramma De besluitvorming van de EU"
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Het vetorecht van lidstaten wordt wat GroenLinks betreft afgeschaft bij belastingen met een sterk grensoverschrijdend effect, zoals de winstbelasting, zodat niet langer een land eerlijke belastingen kan tegenhouden. Het vetorecht waarmee een individuele lidstaat een Artikel 7 procedure kan blokkeren, moet ook worden afgeschaft."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
"Veto is chantagemiddel, er moet gezocht worden naar oplossingen die alle bezwaren afdoende behandeld."
Volt
"Alle beslissingen in de EU moeten bij meerderheid worden genomen. Nu vereist besluitvorming door de lidstaten vaak unanimiteit of consensus, wat ervoor zorgt dat blokkeren makkelijker is dan handelen."
Geen van beide
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"Belangrijke beslissingen worden in Europa met vetorecht genomen, en dat moet zo blijven. Alleen op het gebied van mensenrechten en veiligheid moet er een uitzondering worden gemaakt en zou een stemming met meerderheid van stemmen voldoende moeten zijn."
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren wil een Europese Unie die democratisch en controleerbaar is en waarin de stem van de burger wordt gehoord. Zo’n Europa pakt problemen aan die om een gezamenlijke oplossing vragen, maar tast de bevoegdheden van de Nationale parlementen niet aan."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP vindt dat landen wetgeving altijd tegen moet kunnen houden als ze er niet mee eens zijn via een vetorecht. Dat er bijvoorbeeld een export-WW komt terwijl heel Nederland daartegen is, is namelijk belachelijk."
VVD
"De EU moet zich focussen op grensoverschrijdende uitdagingen. Er zijn echter ook terreinen waar de EU zich niet mee moet bemoeien en wat we als land zelf kunnen. Zoals beslissen over onze eigen belastingen. De VVD is tegen het generiek afschaffen van het vetorecht."
50PLUS
"Een deel van bepaalde beleidsterreinen zou een lidstaat kunnen treffen in haar soevereiniteit en dan moet een lidstaat het veto kunnen uitspreken."
26-initiatiefrecht-europees-parlement
26. Initiatiefrecht Europees Parlement
Het Europees Parlement moet zelf wetsvoorstellen in kunnen dienen
Wat vinden de partijen?
Eens
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks maat zich sterk voor formeel initiatiefrecht voor het EP."
Partij voor de Dieren
"De stem van het volk klinkt onvoldoende door in Brussel. Veel macht ligt bij de Europese Commissie, een ondemocratisch bestuursorgaan waar burgers en parlement nauwelijks vat op hebben. Volksvertegenwoordigers moeten het recht van initiatief krijgen."
SP
"De SP wil herstel van de nationale democratie, dus ook van soevereiniteit. Daarom wil de SP dat de nationale parlementen en het Europees Parlement wetsvoorstellen kunnen indienen. Dit zou daarnaast ook voor burgerinitiatieven moeten gaan gelden. Op dit moment ligt deze bevoegdheid bij de Europese Commissie. Deze commissie zou slechts een uitvoeringsorganisatie moeten zijn en geen politieke regering. Daarom halen wij bij de Europese commissie de bevoegdheid om wetsvoorstellen in te dienen weg. "
VandeRegio & Piratenpartij
"EP moet ook zelf de agenda kunnen bepalen en mag niet geblokkeerd worden op een onderwerp dat EC of Raad van Minister niet wil behandelen."
Volt
"Volt wil dat het Europees Parlement als volksvertegenwoordiging, net als nationale parlementen, het recht krijgt om wetsvoorstellen te doen."
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Forum voor democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"Het CDA wil niet dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt. Het CDA wil juist dat nationale parlementen eerder en beter gelegenheid krijgen om mee te praten in het maken van Europese wetten en regels."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
VVD
"Het is onwenselijk wanneer het EP doorlopend nieuwe voorstellen doet, vaak leidend tot meer taken voor Europa. Omdat mensen zich nu beperkt vertegenwoordigt voelen door het EP wil de VVD een onderzoek naar een hervorming van het Europees Parlement zodat het zich beperkt tot de kerntaken en de verbinding met mensen versterkt."
50PLUS
"De raad van ministers functioneert als onze regering en zij komen met beleidsvoorstellen en doelen voor de komende jaren. De Europese Commissie is de handhaver en zij stelt wetgeving voor zoals ook onze ministeriële departementen dat doen. Het Europese Parlement controleert en heeft het recht om wijzigingen voor te stellen middels amendementen op de voorgestelde wetgeving. Hiermee heeft het EP voldoende mogelijkheden tot het hebben van invloed. Als het EP zelf wetsvoorstellen zou kunnen indienen dan zou het populisme bevorderen door het uitvoeren van de waan van de dag."
27-erkenning-palestijnse-staat
27. Erkenning Palestijnse staat
De Palestijnse staat moet erkend worden door de Europese Unie
Wat vinden de partijen?
Eens
De Groenen
"Staat in partijprogramma: om de onderhandelingspositie voor de Palestijnse Autoriteit te versterken."
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"De EU moet Palestina erkennen als staat. De EU moet de inspanningen vergroten voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, conform het internationaal recht. Zij moet er bij Israël op aandringen de bezetting van Palestijns gebied te beëindigen door onder andere de muur op Palestijns gebied af te breken, de blokkade van Gaza op te heffen, de nederzettingen te ontmantelen en zich terug te trekken uit de in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. De EU moet met alle partijen praten en schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak stellen."
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren pleit voor een twee-staten-oplossing. Elke partij die een vreedzame weg om te komen tot deze oplossing blokkeert of frustreert, moet hard worden aangepakt met economische en politieke sancties."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP is voor een tweestaten oplossing en verwacht daarom van de EU dat zij Palestina erkent en zich inzet voor het beëindigen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden."
VandeRegio & Piratenpartij
"Door niet te erkennen keur je de daden van Israël goed en voorkom je dat er gesprekken op gelijke voet plaats vindt. Er moet een toekomstbestendige vrede in dat gebied komen. De EU kan diplomatieke toenadering mogelijk maken."
Volt
"Volt is voorstander van de tweestatenoplossing. In dit proces hebben vrede en stabiliteit de hoogste prioriteit."
50PLUS
"Volgens 50PLUS komen twee volwaardige staten sneller tot samenwerking en vrede."
Geen van beide
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Oneens
CDA
"De EU erkent geen staten, dat doen lidstaten zelf. Het CDA is voor een gemeenschappelijke EU-strategie inzake het Midden-Oosten vredesproces. Erkenning van Palestina zou onderdeel uit moeten maken van een vredesakkoord met Israël, dat voorziet in een twee-statenoplossing."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VVD
"Een Palestijnse staat moet voortvloeien uit onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Op dit moment valt er voor de EU niets te erkennen."
28-belasting-innen
28. Belasting innen
Belasting moet betaald worden aan het land waar de inkomsten zijn gegenereerd
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"Een aantal webgiganten draaien veel omzet in Europa, maar betalen daar geen belasting over. Het CDA wil dat bedrijven belasting gaan betalen voor de omzet die zij genereren in Europese landen."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"De EU moet ervoor zorgen dat multinationals – waaronder techgiganten als Google, Facebook en Amazon – eerlijk belasting betalen. De belastingafdracht van deze bedrijven moet eerlijk worden verdeeld over landen op basis van omzet, winst, aantal werknemers en bezittingen."
Partij voor de Dieren
"Belastingontduiking en -ontwijking moeten worden aangepakt, te beginnen in Nederland en in nauwe samenwerking met andere EU-lidstaten. De EU verplicht bedrijven tot transparantie over de door hen betaalde belastingen."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Op dit moment kunnen bedrijven met hun winsten schuiven, waardoor ze belastinginkomsten onttrekken aan landen waar ze actief zijn, en ondertussen elders een zo laag mogelijk belastingtarief betalen. Dit moet ophouden"
Volt
"Volt wil dat bedrijven daar belasting betalen waar ze actief zijn, niet waar de brievenbus staat. Volt wil ook een minimum belasting zodat bedrijven netjes meebetalen."
VVD
"Zowel bedrijven als burgers moeten hun eerlijke deel bijdragen aan de belastingen."
50PLUS
"Er moet een streng beleid komen tegen belastingontwijking. Daar waar de faciliteiten en de werknemers voor inkomsten zorgen voor bedrijven moet een fair deel van de belastingen worden betaald."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
JezusLeeft
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
VandeRegio & Piratenpartij
"Belastingontwijking moet bevochten worden. Door de huidige nationale verschillende stelsels en belastingafspraken ontstaat er een wens naar constructies en het volgende belastingparadijs. Landen gaan een oneerlijke concurrentie met elkaar aan."
Oneens
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
29-uitgaven-europese-unie
29. Uitgaven Europese Unie
De totale uitgaven van de Europese Unie moeten omlaag
Wat vinden de partijen?
Eens
CDA
"We moeten in Europa beter kijken naar de nut, noodzaak en efficiëntie van bestaande uitgaven. We willen besparen en herprioriteren, en nieuwe uitgaven worden pas gedaan als ze bijdragen aan concreet omschreven prioriteiten en doelen."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de 365 miljard euro aan Europese landbouwsubsidies die ondermeer gebruikt worden om de vee-industrie in stand te houden. Daarnaast kan de EU flink besparen op de Europese structuurfondsen, die nu eenderde van de totale EU-begroting in beslag nemen."
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP wil een einde maken aan alle onzinprojecten en de grote fondsen uitsluitend bestemmen voor de armste landen, waarmee een eind wordt gemaakt aan het rondpompen van geld. Dus de begroting kan gemakkelijk gehalveerd worden waardoor er meer geld aan Nederland besteed kan worden."
VVD
"De EU moet zich focussen op grensoverschrijdende uitdagingen zoals migratie, veiligheid en klimaat. Wat de VVD betreft kan er bezuinigd worden op landbouwsubsidies en structuurfondsen."
50PLUS
"50PLUS is fel tegen verspilling. De onkostenvergoedingen moeten omlaag, 1e klas vliegen binnen Europa voor parlementariërs en medewerkers moet verboden worden en heel veel Europese agentschappen zijn overbodig. 50PLUS wil ook eindelijk een einde maken aan het maandelijks verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg (€ 200 miljoen per jaar)."
Geen van beide
De Groenen
Geen toelichting gegegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord en Voxwijzer heeft geen standpunt kunnen opmaken uit andere bronnen.
Volt
"Volt wil niet per se dat de EU meer of minder geld uitgeeft, maar dat het anders en beter ingezet wordt."
Oneens
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"GroenLinks vindt niet dat totale uitgaven omlaag moeten. Wel dat de fondsen anders moeten worden uitgegeven: Daarom hebben we een andere, moderne meerjarenbegroting voor de Europese Unie nodig. Wij breken met het huidige landbouwbeleid dat boeren aanspoort tot schaalvergroting. Europese subsidies dienen duurzame investeringen te worden. Met het geld dat vrijkomt investeren we extra in onderzoek, innovatie en duurzame infrastructuur. Europese uitgaven moeten beter gecontroleerd worden. Europese fondsen moeten zich richten op de regio’s die dat het meest nodig hebben."
VandeRegio & Piratenpartij
"Met uitgaven kan je dingen realiseren. Wij moeten meer gaan realiseren."
30-europees-pensioenproduct
30. Europees Pensioenproduct
Er moet een Europees Pensioenproduct worden opgericht
Wat vinden de partijen?
Eens
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
"Naast de bekende producten"
Volt
"Volt is voorstander van een Europees pensioenfonds. Hierdoor wordt de administratieve last voor mensen die binnen Europa verhuizen kleiner."
Geen van beide
Oneens
CDA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
De Groenen
Geen toelichting gegeven.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Ons Nederlandse pensioenstelsel behoort tot de beste pensioenstelsels van de wereld. Over zaken als de AOW en de verplichte pensioenopbouw via de werkgever willen wij als land zelf kunnen blijven beslissen. Om in andere Europese landen de pensioenstelsels te verbeteren is het goed dat er dit jaar een wet is aangenomen voor een aanvullend pensioenproduct met een Europees label (een Europees Pensioenproduct). GroenLinks is daar voor omdat het de Europese markt voor private pensioenspaarproducten beter reguleert en daarmee consumenten beter beschermt, onder andere tegen te hoge beleggingskosten. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat er duurzaamheidseisen gesteld worden aan de beleggingen van deze pensioenspaarproducten."
JezusLeeft
"Naast de bestaande producten"
Partij voor de Dieren
"De PvdD wijst voorstellen voor een Europees pensioenstelsel af. We willen geen Brusselse inmenging met basisvoorzieningen als pensioenen, huisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"De SP vindt het idioot dat de EU zich bezig gaat houden met pensioenen. Het Europees Pensioenproduct haalt de solidariteit uit het Nederlandse pensioenstelsel ten gunste van de rijken. Dat enkele landen een slecht pensioenstelsel hebben moeten ze vooral zelf zien op te lossen."
VVD
"Pensioenen worden in Nederland al geregeld."
50PLUS
"Pensioenen worden betaald in het land waar wordt gewerkt. Als er een Europees pensioenfonds komt dan zou ons geld kunnen verdwijnen van Noord naar Zuid. 50PLUS wil een Europese bandbreedte van de rekenrente voor de pensioenfondsen van 2 tot 4%. Nu hanteert Nederland 1,2% en Frankrijk 4%. Door deze politieke keuze worden de pensioenen gekort en de koopkracht steeds minder door verhoging van de algemene kosten (energie, zorg, belasting)."
31-basisinkomen
31. Basisinkomen
Er moet een Europees basisinkomen worden ingevoerd
Wat vinden de partijen?
Eens
VandeRegio & Piratenpartij
"Op Europees niveau moeten we bestaanszekerheid garanderen; arbeidsmigratie en daarmee leegloop van regio’s en afbraak van hun sociale infrastructuur tegen gaan. Of deze oplossing dan het “basisinkomen” is of een “green new deal” is van ondergeschikt belang."
Volt
"Volt wil op grote schaal experimenteren met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Door middel van deze experimenten kan er vervolgens een goed geïnformeerde beslissing worden gemaakt, waarbij voor- en nadelen van deze nieuwe aanpak beter kunnen worden afgewogen."
50PLUS
"Een basisloon dat is gebaseerd op de levensstandaard van de lidstaat waar men woont en werkt. De veelheid aan fiscale toelagen, uitzonderingen en aftrekposten maakt het voor gewone mensen onoverzichtelijk en de lidstaten moeten heel veel kosten maken om alles te controleren en te handhaven. Met een basisinkomen vervalt heel veel onnodig werk voor ambtenaren"
Geen van beide
De Groenen
Wij zijn voor een basisinkomen in Nederland. Europa mag wel maar moet niet.
Oneens
CDA
"Het CDA is geen voorstander van een basisinkomen, niet in Nederland en niet in de EU. Het is onbetaalbaar, of zorgt voor extreem hoge belastingen voor de middenklasse. Daarnaast zijn de effecten ongewis."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"De EU moet armoede aanpakken door vast te leggen dat lidstaten hun inwoners een bestaansminimum garanderen. De EU moet onderzoeken ondersteunen naar en experimenten met een basisinkomen."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen. We willen echter dat dit op lidstaatniveau wordt geregeld en niet door Europa."
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Inkomens- en socialezekerheidskwesties blijven wat de SP betreft een kwestie waar de lidstaten zelf zeggenschap over hebben en moeten behouden. Los van de SP-visie over een basisinkomen vindt de SP zeker dat dit niet in Europees verband geregeld moet worden. De SP wil daarmee voorkomen dat de door multinationals en grote bedrijven geïnspireerde Europese besluitvorming zal leiden tot het verkwanselen van werknemersrechten in Nederland."
VVD
"De VVD is geen voorstander van een Nederlands basisinkomen, laat staan van een Europees basisinkomen."
32-verlaging-kiesrecht
32. Verlaging kiesrecht
Het kiesrecht voor het Europees Parlement moet verlaagd worden naar 16 jaar
Wat vinden de partijen?
Eens
De Groenen
"Alleen voor wat betreft het actief kiesrecht. Staat in ons programma."
D66
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
GroenLinks
"Het kiesrecht voor het Europees Parlement moet worden verlaagd naar 16 jaar."
JezusLeeft
Geen toelichting gegeven.
Partij voor de Dieren
"Bij verkiezingen hebben jongeren ten onrechte geen stem, terwijl de politiek belangrijke beslissingen neemt over hun toekomst. Wij zijn daarom groot voorstander van een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar"
PvdA
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
VandeRegio & Piratenpartij
"Eerder betrokken en verantwoordelijkheid voelen. Een 16 jarige kan goed meepraten over eigen toekomst. En dan ook het kiesrecht in heel Europa gelijk trekken. Niet langer nationale, maar Europese verkiezingen. Zo verwijderen we de kiesdrempels, obstakels en nationale rariteiten. Zodat er alleen nog maar een eenduidige procedure ontstaat, dat wel transparant te controleren is. Zo komen we weer stap dichter terug naar een democratie."
Geen van beide
Denk
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Forum voor Democratie
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
PVV
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
Volt
"Volt wil dat iedereen mee kan doen in onze democratie. Maar dit hoeft niet per se alleen bij de verkiezingen. Volt wil nieuwe manieren onderzoeken om mensen bij de politiek te betrekken zoals online burger platforms, burger-bijeenkomsten en digitaal stemmen."
Oneens
CDA
"In Nederland zijn mensen met 18 jaar voor de wet volwassen. Daar hoort dan voor het CDA ook stemrecht bij."
ChristenUnie-SGP
Partij heeft de stelling (nog) niet beantwoord, het standpunt is daarom door Voxwijzer opgemaakt uit moties, verkiezingsprogramma's en andere bronnen. De partij heeft nog niet bevestigd of dit standpunt correct is.
SP
"Dit is geen oplossing. Volwassenen moeten ook nadenken voor de gevolgen van hun stem voor kinderen en jongvolwassenen."
VVD
"De VVD koppelt de kiesgerechtigde leeftijd aan de leeftijd waarop iemand meerderjarig wordt. Nu wordt iemand meerderjarig als hij 18 jaar wordt. De VVD sluit daarbij aan voor de leeftijd waarop iemand mag stemmen, dus 18 jaar."
50PLUS
"Het kiesrecht is een recht van vrijheid dat we moeten koesteren. Een bepaalde levenservaring is gewenst om dat kiesrecht op de juiste wijze te kunnen invullen."
Je mening komt het best overeen met:
23 mei is het zover.
In Nederland hebben we het voorrecht om te stemmen op een partij naar onze voorkeur. Jouw stem kan jouw partij in het Europees Parlement krijgen. Jouw partij kan jouw idealen nastreven, mooie veranderingen tot stand brengen en echt een verschil maken. Maar het begint bij jou. Zeker gaan stemmen dus!
Deel de democratie.
Goed geïnformeerde burgers betekent een democratie van hoge kwaliteit. En de democratie moeten we koesteren. Door Voxwijzer te delen op social media zullen mensen met meer zelfvertrouwen het stemhokje in én uitstappen.